Technická kontrola

Druh technických prohlídek

Pravidelná technická prohlídka

  • TP provedená ve lhůtách stanovených zákonem. Pravidelná TP se provádí v plném rozsahu; obsahuje proto i evidenční kontrolu vozidla. STK na kontrolované vozidlo vypracuje protokol, vyznačí do technického průkazu datum platnosti technické způsobilosti a v případě kladného výsledku technické prohlídky vylepí na zadní tabulku registrační značky kontrolní nálepku.

Opakovaná technická prohlídka 

  • Opakovanou technickou prohlídkou je TP následující po přechozí TP, při které byla na vozidle zjištěna vážná závada (stupně B) nebo nebezpečná závada (stupně C), nebo po zadržení ORV vozidla. Opakovaná TP provedená do 30 kalendářních dnů po pravidelné TP se provede v rozsahu částečném, omezeném na kontrolu ústrojí, na kterém se vážná nebo nebezpečná závada vyskytla, a na vnější vizuální kontrolu vozidla, kterou se ověří, zda od pravidelné TP nedošlo k poškození nebo úpravám na vozidle. Opakovaná TP provedená za dobu delší než 30 kalendářních dnů nebo při zadržení ORV se provede v plném rozsahu.

Technická prohlídka před registrací vozidla

  • TP před registrací vozidla je technická prohlídka vozidla, jehož způsobilost byla již schválena, ale vozidlo dosud nebylo registrováno v České republice. Tato TP se provádí v plném rozsahu při respektování zvláštností vozidla a jeho dokladů.

Evidenční kontrola

  • Evidenční kontrola je TP vozidla v rozsahu kontrolních úkonů. Tato TP je účelově zaměřena na kontrolu souladu provedení vozidla s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o registraci vozidla. Evidenční kontrola je součástí každé pravidelné TP.

Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti

  • TP před schválením technické způsobilosti je TP vozidla, jehož technická způsobilost dosud nebyla schválena a které dosud nebylo registrováno v České republice. Tato TP se provádí v plném rozsahu, při respektování zvláštností vozidla. Kontrolní nálepku při této TP vozidla přidělí a na registrační značku vylepí registrační orgán.

 Technická prohlídka na žádost zákazníka

  • TP na žádost zákazníka je TP provedenou v plném nebo částečném rozsahu podle požadavků zákazníka. Při této TP se vozidlu nepřiděluje kontrolní nálepka a neprovádí se zápis o výsledku TP do technického průkazu vozidla.

 

Informace o způsobu a rozsahu technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz

Hydroma Jilemnice

Hydroma Jilemnice. Opravy hydromotorů a hydrogenerátorů, servořízení, pístnic, rozvaděčů...